Home » Blog » Het S-peil, onbekend of onbemind?

Het S-peil, onbekend of onbemind?

Voor nieuwbouw van residentiële eenheden (‘woon’eenheden) met bouwaanvraagdatum vanaf 1 januari 2018 is een nieuwe EPB-eis van kracht: het S-peil. Tegelijk sneuvelen twee andere EPB-eisen, die tot dan golden: het K-peil en de maximaal toegelaten netto-energiebehoefte voor verwarming.

Het S-peil geeft inzicht in alle kwaliteiten van de gebouwschil (gevels, vensters, daken en vloeren) en is een maat voor de energie-efficiëntie hiervan.

Het maximaal toegelaten S-peil voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2018 is S31. Vanaf 1 januari 2021 wordt dit verlaagd naar S28.

Voor Ingrijpende Energetische Renovaties wordt geen maximaal S-peil opgelegd, noch voor niet-residentiële eenheden, zoals scholen, kantoren, ziekenhuizen, enz.